Send henvendelse

Fyll inn skjemaet- Vi tar kontakt med deg med første anledning.

Noen ganger er det nødvendig å overvåke om oppdrettsvirksomheten påvirker oksygennivået i dypvannområdet i nærheten av oppdrettslokalitetene. Tilgangen til oksygen er fullstendig avgjørende for de fleste bunndyr i sjøen, men stor organisk belastning kan føre til lave oksygennivåer grunnet forbruk av oksygen ved nedbrytning av organisk materiale.

Akvakulturanlegg i Norge ligger stort sett i relativt eksponerte fjorder med gode strømforhold og god vannutskifting som normalt skal gi tilfredsstillende oksygenforhold.

Det finnes derimot anlegg plassert i terskelfjorder, hvor vannutskiftningen er dårligere og hvor det er større risiko for oksygenfattige bunnforhold.

Ved økende organisk tilførsel vil oksygenforbruket til nedbrytende organismer øke, noe som vil resultere i et skifte fra oksygenrike til anoksiske bunnforhold. Dette kan overvåkes ved å måle oksygenmetning og oksygennivåer i vannsøylen.

Med en SAIV SD204 CTD-profiler med påmontert Rinko III optisk oksygenmåler kan vi med høy nøyaktighet profilere salinitet, temperatur og oksygennivåer i vannsøylen, både i sjø og i kar. Derved kan vi kartlegge om den organiske belastningen på bunnforholdene er for stor i forhold til utskiftningen av vannmassene.

Kontaktskjema

Landanlegg - hele Norge

Per Gunnar Møgster
Tlf: +47 916 01 808
per@akvasafe.no

Norge NORD

Ingve Karlsen
Tlf: +47 468 12 632
ingve@akvasafe.no

Norge MIDT

Thommes Thomassen
Tlf: +47 917 45 606
thommes@akvasafe.no

Norge SØR

Bjørnar Lidal
Tlf: +47 938 89 207
bjornar@akvasafe.no