Send henvendelse

Fyll inn skjemaet- Vi tar kontakt med deg med første anledning.

Både vannmassene og sedimentet under og rundt akvakulturanlegg kan påvirkes i ulik grad av utslipp relatert til oppdrettsvirksomheten ved anlegget. Partikulære utslipp fra akvakulturanlegg inkluderer spillfôr og fekalier, mens næringssalter og kjemikalier utgjør de oppløste stoffene.

Miljøpåvirkningen av disse utslippene må derfor overvåkes for å kontrollere at utslippene ikke overskrider bunnmiljøets bæreevne under og rundt lokaliteten.

Akkrediterte miljøundersøkelser

Akvasafe utfører akkrediterte miljøundersøkelser og tilfredsstiller kravene for kvalitetssystem og personell i NS-EN ISO/IEC 17025:2017 TEST 321.

Vi er akkrediterte for prøvetaking av bunnsediment og faglige vurderinger og fortolkninger og utfører dermed blant annet akkrediterte B- og C-undersøkelser etter krav og retningslinjer fastsatt i:

  • NS 9410:2016
  • NS-EN ISO 16665
  • NS-EN ISO 5667-19
  • Veileder M-608:2016
  • Veileder 02:2018.

B-undersøkelser

En B-undersøkelse er en trendovervåkning som kartlegger bunnforholdene under oppdrettsanlegget og i dets umiddelbare nærhet (i «anleggssonen»). Det er i dette området hvor tilførselen av organisk materiale er størst og hvor det meste av større partikler sedimenterer.

B-undersøkelsen er basert på en rekke grabbprøver av sedimentet under anlegget, hvor antall prøver bestemmes av lokalitetens MTB (maksimalt tillatt biomasse). Sedimentprøver blir tatt opp fra havbunnen med hjelp av en Van Veen grabb og prøvene blir deretter vurdert ved hjelp av en rekke parametere. Disse inkluderer forekomst eller fravær av infauna, pH og redokspotensial i sedimentet, samt flere sensoriske parametere (gassbobler, farge, lukt, konsistent, volum og tykkelse på slam). Vurderingen av lokalitetstilstanden er basert på de sensoriske og elektrokjemiske parameterne, og er iht. NS 9410:2016. Rapporten inneholder resultatene fra undersøkelsen, vurdering av resultatene, kartlegging av utvikling av miljøtilstanden, samt eventuelle forslag til tiltak.

Vanligvis utføres en B-undersøkelse når lokaliteten er under maks organisk belastning, dvs. når 75-90% av totalt fôr i produksjonssyklusen er utfôret. Undersøkelsen er risikobasert, og minimumsfrekvens for påfølgende undersøkelser avhenger av samlet lokalitetstilstand.

Akvasafe er akkreditert etter NS-EN ISO/IEC 17025:2017 og utfører akkrediterte B-undersøkelser iht. NS 9410:2016.

Vi utfører også B-undersøkelser som en del av forundersøkelser (ved etablering av nytt anlegg eller ved vesentlige utvidelser), etter krav i laksetildelingsforskriften og NS 9410:2016.

C-undersøkelser

En C-undersøkelse er en mer omfattende trendovervåkning som kartlegger bunnforholdene utenfor anleggssonen («overgangssonen»). Det er i dette området hvor mindre og resuspendert organisk materiale vanligvis sedimenterer.

Akvakulturanlegg i Norge ligger stort sett i fjorder med gode strømforhold og god vannutskifting som normalt skal gi tilfredsstillende oksygenforhold. Det finnes derimot anlegg plassert i terskelfjorder, hvor vannutskiftningen er dårligere og hvor det er større risiko for oksygenfattige bunnforhold. Ved økende organisk tilførsel vil oksygenforbruket til nedbrytende organismer øke, noe som vil resultere i et skifte fra oksygenrike til anoksiske bunnforhold, og dette overvåkes ved å måle oksygenmetningen i vannsøylen.

C-undersøkelsen er en følsom undersøkelse som kan spore mindre påvirkning og utbredelsen av påvirkningen. Undersøkelsen er basert på en rekke grabbprøver av sedimentet utover fra anleggssonen, og vil dermed dekke en gradient med ulike belastninger og miljøpåvirkninger fra innerkant til ytterkant av overgangssonen.

Undersøkelsen inkluderer vurdering av følgende parametere:

  • Kvantitativ faunaundersøkelse: Sedimentprøver siles og dyr større enn 1mm blir fiksert og sendt til laboratoriet for artsidentifisering
  • Kjemisk og geologisk tilstand: Sedimentprøver blir sendt til laboratoriet for analyse av kjemiske parametere (bl.a. totalt organisk karbon (TOC), fosfor, nitrogen og tungmetaller) og partikkelfordeling
  • Hydrografi: Saltinnhold, oksygen og temperatur blir analysert ved hjelp av en CTD sonde med påmontert oksygensensor

Hoveddelen av C-undersøkelsen er den kvantitative faunaundersøkelsen, og miljøtilstanden som bestemmer hyppigheten av påfølgende undersøkelser baseres på analyser av bløtbunnsfauna iht. NS 9410:2016 og den til enhver tid gjeldende klassifiseringsveileder.

Akvasafe er akkreditert etter NS-EN ISO/IEC 17025:2017 og utfører akkreditert prøvetaking og vurdering og fortolkning av resultater etter NS 9410:2016, NS-EN ISO 16665:2014, NS-EN ISO 5667-19, samt klassifiseringsveiledere.

ASC-undersøkelser

Aquaculture Stewardship Council (ASC) har utviklet en standard med formål om å utvikle akvakultursektoren som en bærekraftig næring med fokus på miljø og sosialt ansvarlig drift. Standarden er bygget opp ved hjelp av prinsipper, kriterier og indikatorer, hvor ulike kriterier skal oppfylles for å kunne oppnå ASC-sertifisering.

Akvasafe utfører planlegging av prøvestasjoner, uttak av sedimentprøver, koordinering av kjemiske og biologiske analyser og rapportering som en del av kravene til ASC-sertifiserte oppdrettere. For kostnadseffektiv koordinering tilpasser vi C-undersøkelser til å være i samsvar med krav i ASC-standarden, og vi kan levere resultatene systematisk både i separate ASC-rapporter og som vedlegg i rapporten for C-undersøkelsen.

Kontaktskjema

Landanlegg - hele Norge

Per Gunnar Møgster
Tlf: +47 916 01 808
per@akvasafe.no

Norge NORD

Ingve Karlsen
Tlf: +47 468 12 632
ingve@akvasafe.no

Norge MIDT

Thommes Thomassen
Tlf: +47 917 45 606
thommes@akvasafe.no

Norge SØR

Bjørnar Lidal
Tlf: +47 938 89 207
bjornar@akvasafe.no