Send henvendelse

Fyll inn skjemaet- Vi tar kontakt med deg med første anledning.

Konkrete strømmålinger inngår i grunnlaget for å kunne vurdere lokalitetens miljømessige bæreevne. Lokalitetens strømbilde vil ikke bare fortelle om områdets evne til å spre organisk materiale utover i resipienten, men også om evnen til å sikre god oksygentilførsel i hele vannsøylen, noe som er viktig både for fiskens helse og for organismene på havbunnen.

Når det søkes om en etablering av nytt anlegg eller ved søknad om vesentlige utvidelser/endringer skal det jfr. pkt. 4.3.4 i «Veileder for utfylling av søknadsskjema for tillatelse til akvakultur i flytende eller landbaserte anlegg» foreligge målinger av vannutskiftningsstrøm (5 og 15m), spredningsstrøm og bunnstrøm som er målt kontinuerlig over en periode på minst fire uker.

Dersom tillatelsen innvilges er det krav om ytterligere to måneders strømmåling på 5 og 15 meter iht. NYTEK-forskriften, jfr. NS 9415. Målingene utgjør en vesentlig del av anleggets lokalitetsrapport og skal gi informasjon om belastningen på anleggets konstruksjon og fortøyninger. I Akvasafe bruker vi topp moderne profil- og punktmålere. Hvilken type måler som anvendes er individuelt for hvert prosjekt, og bestemmes av anleggets plassering, type anlegg og ønskede måledyp.

Kontaktskjema

Landanlegg - hele Norge

Per Gunnar Møgster
Tlf: +47 916 01 808
per@akvasafe.no

Norge NORD

Ingve Karlsen
Tlf: +47 468 12 632
ingve@akvasafe.no

Norge MIDT

Thommes Thomassen
Tlf: +47 917 45 606
thommes@akvasafe.no

Norge SØR

Bjørnar Lidal
Tlf: +47 938 89 207
bjornar@akvasafe.no