Send henvendelse

Fyll inn skjemaet- Vi tar kontakt med deg med første anledning.


Trykk for større bilde

Anleggssertifikat er en bekreftelse fra et akkreditert inspeksjonsorgan om at flytende oppdrettsanlegg tilfredsstiller kravene i NYTEK forskriften og NS9415. Gjennom vår akkreditering INSP 034 innehar vi de nødvendige godkjenninger for å utstede anleggssertifikat.

Et anleggssertifikat utstedes med et intervall på 5 år. Før et anleggssertifikat kan utstedes vil Akvasafe: Utføre en gjennomgang av dokumenter, inspisere anlegget og utfører avviksbehandling. Deretter innrapporteres anleggssertifikatet til Fiskeridirektoratet via ALTINN.

Anleggssertifikatet beskriver det flytende akvakulturanleggets nåværende og fremtidige konfigurasjon. Anleggets konfigurasjon beskrives i form av fortøyning, flåte, flytekrage, not og ekstrautstyr.

Dersom det gjøres endringer ut over beskrivelser gitt i anleggssertifikatet, må sertifikatet oppdateres. Den endrede delen av anlegget kan ikke tas i bruk før nytt anleggssertifikat er innhentet.

Før et anleggssertifikat utstedes må følgende dokumentasjon foreligge:

  • Lokalitetsundersøkelse
  • Fortøyningsanalyse (anlegg og flåte)
  • Kart over fortøyningen
  • Liste/oversikt over fortøyningens konstruksjonsdeler
  • Fortøyningsrapport etter utlegginsarbeidet
  • Fortøyningsinspeksjonrapport (ROV-inspeksjon)
  • Produktsertifikat for hovedkomponentene (evt. hovedkomponentbevis)
  • Brukerhåndbøker for hovedkomponenter og ekstrautstyr.

Kontaktskjema

Landanlegg - hele Norge

Per Gunnar Møgster
Tlf: +47 916 01 808
per@akvasafe.no

Norge NORD

Ingve Karlsen
Tlf: +47 468 12 632
ingve@akvasafe.no

Norge MIDT

Thommes Thomassen
Tlf: +47 917 45 606
thommes@akvasafe.no

Norge SØR

Bjørnar Lidal
Tlf: +47 938 89 207
bjornar@akvasafe.no