Send henvendelse

Fyll inn skjemaet- Vi tar kontakt med deg med første anledning.

Våre akkrediteringer

Sjø

 • Inspeksjonsorgan (akkrediteringsnummer INSP 034) type A tilfredsstiller kravene i NS-EN ISO/IEC 17020: Anleggssertifikat, fortøyningsanalyser, lokalitetsanalyse og hovedkomponentbevis etter NYTEK forskriften og NS9415:2009.
 • Produktsertifiseringsorgan (akkrediteringsnummer PROD 026): Flytekrage, Not, servicestasjon for not, fortøyningskomponenter, ekstrautstyr og flåte. Etter NYTEK forskriften og NS9415:2009.

Land

 • Produktsertifieringsorgan (akkrediteringsnummer PROD 026): Kar, rør og slanger. Etter forskrift om krav til teknisk standard for landbaserte anlegg for fisk (FOR-2017-06–19-941) og NS9416:2013.

Miljøtjenester

 • Laboratorium (akkrediteringsnummer TEST 321): P3003 Prøvetaking bunnsediment og P32 faglige vurderinger og fortolkninger

Systemledelse

 • Sertifiseringsorgan (akkrediteringsnummer MSYS 011).
  NS-EN ISO 9001:2015 Ledelsessystemer for kvalitet
  NS-EN ISO 14001:2015 Ledelsessystemer for miljø
  NS-ISO 45001:2018 Ledelsessystemer for arbeidsmiljø
 • Se hovedmeny Systemsertifisering for informasjon om sertifiseringsprosessen samt vilkår og betingelser.

På anmodning vil Akvasafe gjøre offentlig dokumentasjon tilgjengelig. Dette vil omhandle:

 • Informasjon om (eller henvisning) til sertifiseringsordningen, inkludert evalueringsprosedyre, regler og prosedyrer for å innvilge, opprettholde, utvide eller redusere omfanget av , suspendere, trekke tilbake eller nekte å innvilge sertifisering.
 • En beskrivelse av hvordan sertifiseringsorganet skaffer finansiering, og generell informasjon om avgifter som søkere og klienter skal betale.
 • En beskrivelse av rettighetene og pliktene til søkere og klienter, med krav, forbehold eller begrensninger for bruk av sertifiseringsorganet navn og sertifiseringsmerke, og hvordan det kan henvises til sertifiseringen som er innvilget.
 • Informasjon om prosedyrer for behandling av klager og anker.

Uavhengig og upartisk

Akvasafe skal opptre uavhengig, upartisk, med integritet og full respekt for myndigheter og våre kunders behov.

 • Våre ansatte, underleverandører og kontrahert personell skal utføre sine arbeidsoppgaver i samsvar med aktuelle lover, forskrifter og standarder.

 • Vi skal etterstrebe at alle arbeidsoppgaver, - prosesser, og – metoder utføres på en slik måte at det bidrar til å sikre Akvasafe sin uavhengighet, upartiskhet, samt beskytter vår og kundens integritet.

 • Kontinuerlig utvikling innenfor våre tjenesteområder er en viktig del av Akvasafe, for å sikre vår habilitet og at kunder har tillitt til oss.

 • Integritet og respekt for våre partnere er avgjørende når vi inngår avtaler. Vi skal yte service ovenfor våre kunder og samarbeidspartnere.

 • Akvasafe skal ikke være involvert i utforming, framstilling, levering, installering, kjøp, eierskap, bruk eller vedlikehold av inspeksjonsobjektet. Dette gjelder for alt personell, underleverandører og kontrahert personell.

 • Akvasafe skal i kommunikasjon med kunden sikre konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet.


Ingve Karlsen
Daglig leder - Akvasafe AS

Miljøtjenester – Hele Norge

Mai-Louise Bouwman
Tlf.: +47 474 43 142
mai@akvasafe.no

Landanlegg – Hele Norge

Morten Stigen
Tlf.: +47 982 23 881
morten@akvasafe.no

Produktsertifisering Sjø & Land

Per Gunnar Møgster
Tlf.: +47 916 01 808
per@akvasafe.no

Systemsertifisering
ISO 9001/14001/45001
EN 1090-1 & ISO 3834-2

Thommes Thomassen
Tlf.: +47 917 45 606
thommes@akvasafe.no

Ingeniørtjenester

Ingve Karlsen
Tlf: +47 468 12 632
ingve@akvasafe.no

Sjøanlegg Norge Sør & Vest

Bjørnar Lidal
Tlf.: +47 938 89 207
bjornar@akvasafe.no

Sjøanlegg Norge Midt & Nord

Egon Kiil
Tlf.: +47 478 68 897
egon@akvasafe.no